آزمون ورودی نهم به دهم دوره دوم متوسطه

با سلام 

آزمون ورودی پایه نهم به دهم در تاریخ 1397/03/30 برگزار میگردد