مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمدشفیعی

مرکز تحقیقات و فناوری های نوین "دمش"