پیش ثبت نام دبیرستان دکتر محمدشفیعی-دوره اول

* لطفا توجه داشته باشید که تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است.
نام*
نام خانوادگی*
کد ملی*
نام پدر*
پایه تحصیلی فعلیششم
هفتم
هشتم
معدل سال گذشته*
پایه تحصیلی سال آیندههفتم
هشتم
نهم
محل تحصیل پیشین
نمره انضباط سال گذشتهنیاز به تلاش بیشتر
قابل قبول
خوب
خیلی خوب
عکس دانش آموز
تلفن ثابت*
تلفن همراه پدر*
تلفن همراه مادر
آدرس دقیق محل سکونت*
کدپستی محل سکونت*
شغل پدر*
میزان تحصیلات پدر*زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
شغل مادر
میزان تحصیلات مادرزیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
متن تصویر*